fbpx

Algemene voorwaarden

In onze offertes en contracten verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Hieronder staan onze algemene voorwaarden per artikel beschreven.

Concilio Personeelsdiensten

gevestigd op de Hork 24A , 5431 NS in Cuijk,

Kamer van Koophandel op datum 05-03-2007 onder nummer 17203279

TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ZELFSTANDIGEN

De algemene bepalingen van Deel A van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen van Concilio Personeelsdiensten. Indien een Inleenovereenkomst (hieronder mede verstaan een Plaatsingsbevestiging aangaande de inzet van een individuele Uitzendkracht) (mede) betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten die onder leiding en toezicht van Inlener arbeid verrichten zijn de specifieke bepalingen van Deel B tezamen met de algemene bepalingen van Deel A van toepassing. Indien een Inleenovereenkomst (hieronder mede verstaan een Plaatsingsbevestiging aangaande de inzet van een individuele Zelfstandige) (mede) betrekking heeft op diensten die worden uitgevoerd door een Zelfstandige, zijn de specifieke bepalingen van Deel C tezamen met de algemene bepalingen van Deel A van toepassing.

DEEL A

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bemiddelaar: Concilio Personeelsdiensten, welke aan een Inlener arbeidskrachten, zijnde uitzendkrachten dan wel zelfstandigen, ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze Inlener;

Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van de Bemiddelaar werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een Inlener onder leiding en toezicht van deze Inlener.

Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van de Bemiddelaar laat voorzien van uitzendkrachten dan wel zelfstandigen;

Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen de Bemiddelaar en een Inlener op basis waarvan een (individuele) Uitzendkracht dan wel Zelfstandige ten behoeve van die Inlener door tussenkomst van de Bemiddelaar werkzaamheden zal verrichten;

Plaatsingsbevestiging: De bevestiging aangaande de terbeschikkingstelling van een individuele Uitzendkracht of Zelfstandige, welke bevestiging na aanvaarding door de Inlener eveneens als Inleenovereenkomst kwalificeert, zoals bedoeld in onderhavige algemene voorwaarden.

Zelfstandige: iedere zelfstandige zonder personeel (‘zzp’er’) die met Bemiddelaar op basis van een (model)overeenkomst (tussenkomst) ex artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek contracteert teneinde op basis van die overeenkomst van opdracht voor eigen rekening en risico werkzaamheden te verrichten voor Inlener.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de Bemiddelaar aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen de Bemiddelaar en een Inlener, waarop de Bemiddelaar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende levering en diensten van welke aard dan ook tussen de Bemiddelaar en een Inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2    Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk overeengekomen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten zoals deze blijken uit de overeenkomst. In beginsel prevaleren de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.3    De Inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de Bemiddelaar gesloten inleenovereenkomst in te stemmen.

2.4    Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend. De Bemiddelaar is niet gebonden aan de algemene voorwaarden van de Inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

2.5    Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van de voorwaarden blijven echter onverkort van kracht.

2.6    Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen over een te komen, waar zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3: Offertes en overeenkomsten

3.1    Een door de Bemiddelaar verstrekte offerte aan een Inlener is drie weken geldig, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere termijn is vermeld.

3.2    De door de Bemiddelaar verstrekte informatie, afbeeldingen, mededelingen, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk en alle opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden door de Bemiddelaar zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. De Bemiddelaar garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen grond zijn voor schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4: Facturering en betalingsvoorwaarden

4.1    De facturen van de Bemiddelaar zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de Inlener voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren. De facturen worden altijd minimaal gebaseerd op de in de Inleenovereenkomst of Plaatsingsbevestiging opgenomen arbeidsomvang, tenzij de uitzendkracht of Zelfstandige uitsluitend loon ontvangt over feitelijk gewerkte uren, dan wel gedurende de looptijd van de terbeschikkingstelling kan worden herplaatst.

4.2    De Inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en ondertekening van de tijdverantwoordingsformulieren.

4.3    Bij een verschil tussen een bij de Bemiddelaar ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door de Inlener behouden afschrift daarvan, geldt het bij de Bemiddelaar ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de Inlener het tegendeel aantoont.

4.4    Indien de Inlener zijn verplichtingen uit hoofde van het in het tweede lid van dit artikel gestelde, niet of niet correct nakomt, kan de Bemiddelaar besluiten de Inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De Bemiddelaar zal hiertoe niet overgaan, zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Inlener heeft plaatsgevonden.

4.5    De Inlener dient er voor zorg te dragen, dat de facturen van de Bemiddelaar zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen acht dagen na factuurdatum zijn voldaan.

4.6    Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de Bemiddelaar werken voor de Inlener bevrijdend. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten aan de Uitzendkracht en/of de Zelfstandige door de Inlener zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschied. Dergelijke betalingen en verstrekkingen zijn onverbindend en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

4.7    Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is de Inlener met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Inlener tevens een vertragingsrente van 1,0 % per maand over het factuurbedrag aan de Bemiddelaar verschuldigd.

4.8    Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van de rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de Bemiddelaar moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Inlener, zijn voor rekening van de Inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van de Bemiddelaar te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 250,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 5: Ontbinding

5.1    Indien de Bemiddelaar of de Inlener in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de inleenovereenkomst is betaald – gerechtigd de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om haar verplichtingen alsnog correct na te komen.

5.2    Daarnaast is zowel de Inlener als de Bemiddelaar gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden indien:

 1. De andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • De andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
 • De andere partij zijn huidige onderneming staakt;
 • Buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.

5.3    Indien de Inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de Bemiddelaar nog niet is uitgevoerd.

5.4    Bedragen die de Bemiddelaar voor de ontbinding aan de Inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd en/of bedragen die voor de ontbinding aan de Inlener hadden kunnen worden gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Inlener aan de Bemiddelaar verschuldigd en wordt op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.5    Indien de Inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de Bemiddelaar gerechtigd haar verplichtingen jegens de Inlener op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Inlener gehouden te zijn. Hiertoe is de Bemiddelaar eveneens gerechtigd in de onder lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1    De Bemiddelaar is niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht, de Zelfstandige of aan zaken, dan wel personen bij of van de Inlener of een derde, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald, welke schade is ontstaan als gevolg van:

a.       Het ter beschikking stellen van de uitzendkracht en/of de Zelfstandige door de Bemiddelaar aan de Inlener;

b.       Het eenzijdig opzeggen van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht, dan wel het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst van opdracht door de Zelfstandige;

c.       Een doen of nalaten van de uitzendkracht, de Zelfstandige, de Inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht en/of de Zelfstandige.

6.2    Voor indirecte schade, waaronder ook begrepen gevolgschade, is de Bemiddelaar nimmer aansprakelijk.

6.3    De Inlener is verplicht er voor zorg te dragen, dat een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is afgesloten.

6.4    De Inlener vrijwaart de Bemiddelaar tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht, de Zelfstandige of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geleden door die uitzendkracht, de Zelfstandige of derden.

6.5    De beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing, indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Bemiddelaar en/of diens leidinggevend personeel.

6.6    De Bemiddelaar heeft het recht te allen tijde eventueel door de Inlener geleden schade ongedaan te maken, indien en voor zover mogelijk. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de Bemiddelaar maatregelen te treffen, die eventuele schade kunnen voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7: Overmacht

7.1    Indien sprake is van overmacht aan de zijde van de Bemiddelaar, zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang als de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Bemiddelaar onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico komt of behoort te komen.

7.2    Zodra zich bij de Bemiddelaar een overmacht toestand voordoet, zal zij daarvan mededeling doen aan de Inlener.

7.3    Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in de elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, terrorisme, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van het personeel van de Bemiddelaar.

7.4    De in lid 1 genoemde opschorting van de verplichtingen heeft geen betrekking op verplichtingen onafhankelijk van overmacht en welke reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.

7.5    Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Inlener is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aan de Bemiddelaar verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode voor de overmacht toestand, aan de Bemiddelaar te betalen.

7.6    De Bemiddelaar is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bepaald.

Artikel 8: Reclame

8.1    Reclames ter zake van het door de Bemiddelaar aan de Inlener verstuurder facturen dienen binnen acht dagen na verzendatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Inlener aan de Bemiddelaar kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval op het recht van reclame.

8.2    Een reclame schort de betalingsverplichting van de Inlener niet op.

Artikel 9: Geschillen

9.1    Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2    Ten aanzien van geschillen tussen Inlener en Bemiddelaar, verband houdende met deze overeenkomst, is uitsluitend de Nederlands rechter bevoegd.

9.3    De Rechtbank binnen welk arrondissement de Bemiddelaar is gevestigd, is uitsluitend bevoegd van geschillen tussen Inlener en Bemiddelaar kennis te nemen.

DEEL B

Artikel 10: (Uur)beloning en overige vergoeding van de uitzendkracht

10.1   De beloning en overige vergoeding van de uitzendkracht worden steeds vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald aan de hand van gesprekken, die ter zake door de Bemiddelaar worden gevoerd met de Inlener en de uitzendkracht.

10.2   De beloning en overige vergoeding van de uitzendkracht zullen worden afgestemd op de beloning en overige vergoedingen zoals gebruikelijk binnen het bedrijf van de Inlener.

10.3   De Inlener is verplicht tot betaling van het Inlenerstarief over tenminste drie uren per oproep, indien:

 1. De Inlener, nadat de uitzendkracht is verschenen op de overeengekomen arbeidsplaats, om welke reden dan ook geen, dan wel gedurende minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, tenzij een geringere arbeidsduur dan drie uren is overeengekomen;

b.       De overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de tijdstippen waarop die moet worden verricht, niet zijn vastgelegd;

c.       Indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd.

10.4   Tariefwijzigingen ten gevolge van wettelijk en/of bij cao vastgesteld loon en/of lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen etc., worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Inlener doorberekend en zijn vanaf dat moment ook door de Inlener verschuldigd, zelfs indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.

10.5 Eenmalige uitkeringen, repeterende uitkeringen (zoals een 13e maand of kerstgratificatie) en/of ontslagvergoedingen (transitievergoedingen) zijn niet in het overeengekomen tarief verdisconteerd en worden additioneel door de Bemiddelaar aan de Inlener in rekening gebracht.

Artikel 11: Inhoud, duur van de overeenkomst en opzegtermijn

11.1   In de inleenovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Wenselijk is, indien mogelijk, daarin verder de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht vast te leggen.

11.2 De terbeschikkingstelling van de uitzendkracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een terbeschikkingstelling voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar, behoudens indien hier schriftelijk andersluidende afspraken over zijn gemaakt. Alsdan gelden de opzegtermijnen als bedoeld in artikel 11.3 van de algemene voorwaarden.

11.3   Indien de Inlener de terbeschikkingstelling voor onbepaalde tijd wenst te beëindigen, dan geldt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, het volgende opzegregime:

 1. Tot en met de zevende week: geen opzegtermijn;
 • De achtste tot en met elfde week: vijf werkdagen;
 • Twaalfde tot en met de vijftiende week: zeven werkdagen;
 • Zestiende tot en met de negentiende week: negen werkdagen;
 • Twintigste tot en met de drieëntwintigste week: 12 werkdagen;
 • Vanaf de vierentwintigste week: 18 werkdagen.

Artikel 12: Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door Inlener met de uitzendkracht

12.1   Indien de Inlener met een aan haar door de Bemiddelaar ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht, rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, dient hij de Bemiddelaar daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden om de wens van de Inlener te bespreken.

12.2   De Inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan, indien de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met de Bemiddelaar niet rechtsgeldig heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van de Inlener, als bedoeld in het hieronder genoemde lid.

12.3   Als uitgangspunt geldt dat de Inlener aan de Bemiddelaar een redelijke vergoeding is verschuldigd, voor de door de Bemiddelaar verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de Uitzendkracht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de Inlener een vergoeding dient te voldoen gelijk aan 25% van het Inlenerstarief te vermenigvuldigen met 1.040 uren, op welk aantal uren het aantal door de Bemiddelaar gedeclareerde uren in mindering mogen worden gebracht.

12.4   Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is van overeenkomstige toepassing in het geval een arbeidsverhouding tussen de Inlener en de uitzendkracht tot stand komt door tussenkomst van een derde en/of ten behoeve van een derde.

12.5   Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is eveneens van toepassing, indien de Inlener de ingeleende uitzendkracht doorleent en tussen de uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt aangegaan met de uiteindelijke Inlener.

12.6   De Inlener dient te allen tijde een eventueel tussen de Bemiddelaar en de uitzendkracht overeengekomen non-concurrentiebeding te eerbiedigen.

Artikel 13: Selectie van uitzendkrachten

13.1   De uitzendkracht wordt door de Bemiddelaar gekozen enerzijds aan de hand van de bij de Bemiddelaar bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door de Inlener aan de Bemiddelaar verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.

13.2   Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de Inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de Bemiddelaar niet worden gehonoreerd.

13.3   De Inlener heeft het recht om indien een uitzendkracht niet voldoet aan de door de Inlener gestelde eisen, zulks binnen vier uur na aanvang der werkzaamheden aan de Bemiddelaar kenbaar te maken. In dat geval is de Inlener slechts gehouden aan de Bemiddelaar te betalen de door deze aan de uitzendkracht verschuldigde beloningen en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing.

Artikel 14: Zorgverplichting Inlener en vrijwaring jegens de uitzendonderneming

14.1   De Inlener is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Indien de aard van de arbeid en/of de omstandigheden waaronder deze wordt verricht, zulks vereisen, verstrekt de Inlener persoonlijke beschermingsmiddelen aan de uitzendkracht.

14.2   De Inlener is jegens de Bemiddelaar aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade, die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de Inlener aantoont, dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht. De Bemiddelaar is – indien de Inlener het bepaalde in artikel 7:658 BW jegens de uitzendkracht niet is nagekomen – gerechtigd om de netto loonkosten tijdens ziekte ex artikel 6:107a BW op de Inlener te verhalen, inclusief de kosten verband houdende met de re-integratie en de kosten verband houdende met juridische ondersteuning. De Bemiddelaar is ook gerechtigd om de kosten verband houdende met het uitbetalen van een ZW-uitkering (indien Bemiddelaar als eigenrisicodrager voor de Ziektewet fungeert) integraal, dan wel indien en voor zover juridisch niet mogelijk het netto equivalent van de ZW-uitkering op de Inlener te verhalen. Partijen komen het voorgaande nadrukkelijk overeen, een en ander in afwijking van het bepaalde in en de strekking van artikel 52b ZW.

14.3   Indien de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de Inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens de Bemiddelaar gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de Inlener aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.

14.4   De Inlener zal de Bemiddelaar te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens de Bemiddelaar ingesteld wegens het niet nakomen door de Inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent de Bemiddelaar de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens de Bemiddelaar tegen de Inlener geldend te maken.

14.5   De Inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade, als bedoeld in dit artikel.

Artikel 15: Overige verplichtingen van de Inlener

15.1   Tijdig voordat de terbeschikkingstelling aan aanvang neemt, dient de Inlener aan de Bemiddelaar de noodzakelijke informatie te verstrekken met betrekking tot de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht. Tevens dient de Inlener aan de Bemiddelaar een risico-inventarisatie en evaluatie (ri & e) ter hand te stellen, bevattende de specifieke kenmerken van de door de uitzendkracht in te nemen arbeidsplaats. De Bemiddelaar zal voor doorgeleiding van deze informatie en documentatie aan de uitzendkracht zorgdragen.

15.2   Als de Inlener voornemens is de uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de Inlener dit onverwijld mede aan de uitzendonderneming. Uitsluitend met de uitzendonderneming komt de Inlener met de uitzendkracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat de uitzendonderneming hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de Inlener dit nalaat is hij gehouden de schade te vergoeden die de uitzendonderneming lijdt, als zij wordt aangeslagen voor naheffing voor de loonheffing, en de bijtelling niet meer bij de uitzendkracht kan worden ingehouden.

15.3   Als er gedurende de ter beschikkingstelling een bedrijfssluiting of een verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de Inlener de uitzendonderneming hier omtrent bij het aangaan van de inleenovereenkomst, zodat de uitzendonderneming hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de Inlener dit nalaat is hij gedurende de verplichte vrije dag of de bedrijfssluiting, aan de uitzendonderneming verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende Inlenerstarief.

15.4   Als de uitzendkracht arbeid gaat verrichten na daartoe rechtstreeks door de Inlener opgeroepen te zijn, wordt de uitzendonderneming voorafgaand aan de ter beschikkingstelling door de Inlener geïnformeerd in verband met de verplichte Eerste Dag Melding door de uitzendonderneming. Als de Inlener dit nalaat, is de Inlener gehouden de eventuele boete of naheffing die de uitzendonderneming door de belastingdienst wordt opgelegd wegens het niet of niet tijdig voldoen van de eerste Dag Melding, aan de uitzendonderneming te vergoeden.

Artikel 16: Identificatie en persoonsgegevens

16.1   De Inlener dient bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument en, indien het een vreemdeling betreft, bovendien de verblijfsrechtelijke positie van die uitzendkracht.

16.2   De Inlener dient afschriften van de in lid 1 van dit artikel bedoelde documenten in zijn administratie op te nemen, indien en voor zover wettelijk toegestaan.

16.3   De Inlener dient te verifiëren dat de uitzendkracht tijdens de werkzaamheden een origineel identiteitsbewijs bij zich draagt.

16.4   De Inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis genomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening persoonsgegevens.

Deel C

Artikel 17: Duur en beëindiging van de overeenkomst

17.1   Een Inleenovereenkomst of de Plaatsingsbevestiging ten behoeve van een Zelfstandige wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor de duur van een project. De uren minimaal gelijk aan de overeengekomen arbeidsomvang in de Inleenovereenkomst of de Plaatsingsbevestiging worden gedurende de looptijd van het project aan Inlener in rekening gebracht, behoudens andersluidende, schriftelijke afspraken.

17.2   Een Inleenovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

17.3   Tussentijdse opzegging van de Inleenovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk (dat wil zeggen per brief of per e-mailbericht) te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij de Bemiddelaar schriftelijk een andere termijn overeenkomst met Inlener.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1   De Bemiddelaar staat er voor in dat de door haar geselecteerde Zelfstandige gekwalificeerd is en de werkzaamheden op zorgvuldige wijze zal vervullen. De Bemiddelaar is evenwel niet betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die hieruit mogelijk voortvloeien in verband met handelen en/of nalaten van de Zelfstandige. De Zelfstandige heeft een eigen verantwoordelijkheid en is derhalve volledig verantwoordelijk en zo nodig aansprakelijk jegens de Inlener voor de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor eventuele schade veroorzaakt door de Zelfstandige dient de Inlener zich rechtstreeks tot de Zelfstandige te wenden en niet tot de Bemiddelaar. Eventuele aansprakelijkheid van de Bemiddelaar is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

18.2   Indien en voor zover mogelijk is artikel 14 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing op de Inlener ten aanzien van de werkzaamheden van (de) Zelfstandige(n).

Artikel 19: Vervanging

19.1   Het staat de Bemiddelaar vrij om voor vervanging te zorgen, indien de Zelfstandige is verhinderd de werkzaamheden te verrichten.

19.2   De vervanger van de Zelfstandige dient aan dezelfde objectieve en noodzakelijke kwalificaties te voldoen als zelfstandige, waarna de Inlener met vervanging dient in te stemmen.

19.2   De Bemiddelaar schiet niet tekort jegens de Inlener en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Inlener, indien de Bemiddelaar om welke reden dan ook een (vervangende) Zelfstandige niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan Inlener ter beschikking kan stellen.

Artikel 20: Relatiebeding en rechtstreekse arbeidsverhouding

20.1. Het is de Inlener niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Inleenovereenkomst alsmede binnen één jaar na beëindiging daarvan activiteiten te ondernemen c.q. zakelijk contact te onderhouden met de Zelfstandige, op welke wijze en in welk vorm dan ook, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met derden, onder meer maar niet beperkt tot het in dienst te laten treden bij de Inlener, noch anderszins – direct of indirect – werkzaamheden, om niet of tegen betaling, voor de Inlener te (laten) verrichten, zonder tussenkomst en/of toestemming van de Bemiddelaar.

20.2   Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Zelfstandige tevens verstaan de (aspirant) Zelfstandige die door de Bemiddelaar is voorgesteld aan de Inlener. In dat geval is het de Bemiddelaar niet toegestaan om binnen één jaar na het voorstellen van de (aspirant) Zelfstandige aan de Inlener, activiteiten te ondernemen met de (aspirant) Zelfstandige, op welke wijze en in welke vorm dan ook, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met derden, onder meer maar niet beperkt tot de (aspirant) Zelfstandige in dienst te laten treden bij de Inlener, noch anderszins – direct of indirect – werkzaamheden, om niet of tegen betaling, voor de Inlener te (laten) verrichten, zonder tussenkomst en/of toestemming van de Bemiddelaar.

20.3   Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, is de Inlener aan de Bemiddelaar een direct opeisbare – en niet voor verrekening vatbare – boete verschuldigd van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) per overtreding en € 500 (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Bemiddelaar om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

20.4   Indien er (onverhoopt) sprake zou zijn van leiding en toezicht van de Inlener en/of de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs van toepassing zou zijn, dan is – gelet op artikel 9a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs – artikel 12 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing op de werkzaamheden van Zelfstandige(n).

Artikel 21: Overige voorwaarden

21.1   De Zelfstandige zal uitvoering geven aan de werkzaamheden middels inschakeling van eigen bedrijfsmiddelen/gereedschappen en/of materialen (hierna te noemen: ‘hulpmiddelen’). Ingeval hulpmiddelen van de Inlener noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden, brengt de Inlener de daarmee samenhangende kosten in rekening bij de Zelfstandige, middels tussenkomst van de Bemiddelaar.

21.2   De Zelfstandige is binnen het kader van de te verrichten werkzaamheden vrij in de wijze waarop deze worden verricht. Er bestaat nadrukkelijk geen arbeidsrechtelijke gezagsverhouding tussen de Zelfstandige enerzijds en de Bemiddelaar en/of de Inlener anderzijds. De Zelfstandige is evenwel gehouden om gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van de Inlener omtrent het resultaat van de overeenkomst c.q. opdracht. Voor zover dat voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig is, vindt afstemming met de Inlenerplaats ingeval van samenwerking met derden, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Zelfstandige zich naar de arbeidstijden bij de Inlener.

21.3   De Zelfstandige staat nadrukkelijk niet in een arbeidsrechtelijke gezagsverhouding tot de Bemiddelaar en is ermee bekend dat er evenmin een arbeidsrechtelijke gezagsverhouding bestaat met de Inlener. De Zelfstandige en de Inlener zijn uit dien hoofde gehouden om vorm te geven aan de feitelijke werksituatie (waarbinnen de Bemiddelaar geen enkele rol toekomt), met inachtneming van onderstaande uitgangspunten:

a.       de Inlener is niet gerechtigd om leiding te geven aan en/of toezicht te houden op het werk van de Zelfstandige;

b.       de Inlener is niet gerechtigd om functioneringsgesprekken met de Zelfstandige te voeren. Eventueel overleg dient uitsluitend te zijn gericht op het resultaat van de werkzaamheden;

c.       de Inlener neemt geen klachten van derden over de werkzaamheden van Zelfstandige in behandeling en dient deze derden door te verwijzen naar de Zelfstandige;

d.       de Inlener zal geen opleidingen/trainingen ten behoeve van de Zelfstandige verzorgen;

e.       de Inlener mag en zal de Zelfstandige niet belemmeren om voor verschillen opdrachtgevers tegelijk te werken.

21.4   De Inlener is verplicht om aan de Bemiddelaar direct mededeling te doen van feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen leiden tot het oordeel van de Belastingdienst dat geen sprake (meer) is van zelfstandigheid, waaronder doch niet uitsluitend een omstandigheid die in strijd is met het in artikel 21 lid 3 van deze algemene voorwaarden bepaalde. De Inlener vrijwaart de Bemiddelaar voor iedere mogelijke aanspraak en/of schade verband houdend met kosten, wettelijke rente, belastingrente, alsmede boetes en verhogingen, die een gevolg zijn van een naheffing loonheffingen van de Belastingdienst op grond van een privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking ten aanzien van de inzet van de Zelfstandige.

21.5   Indien er (onverhoopt) sprake zou zijn van een (privaatrechtelijke) dienstbetrekking met de Bemiddelaar, dan zijn de specifieke bepalingen van Deel B van overeenkomstige toepassing.